«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наказом № 01 від 03/01/2012 р.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР №1

про надання телекомунікаційних послуг

м. Бурштин “03” січня 2012 р.

Оператор:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Галицькі телекомунікації», що включене до реєстру Операторів, провайдерів телекомунікацій на підставі рішення НКРЗ України № 1709 від 22.10.2009 р. за № 1435 та має статус Постачальника телекомунікацій, керуючись Законом України «Про телекомунікації» . Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, а також ст. 633 Цивільного кодексу України, публічно пропонує необмеженому колу осіб можливість отримання телекомунікаційних послуг, для чого публікує даний Публічний договір №1 (далі – Договір) про наступне:

1. Основні поняття та визначення

Публічний договір (Договір) – Договір, що регулює взаємні відносини між Оператором та Абонентом у процесі надання Телекомунікаційних послуг та згідно з яким ТзОВ «Галицькі телекомунікації», як Оператор, зобов’язується надавати за умови Технічної можливості Телекомунікаційні послуги та інші пов’язані з ними Додаткові послуги, кожному Абоненту, який до нього звернеться, та встановлює однакові для всіх Абонентів умови надання цих послуг, а Абонент зобов’язується своєчасно та у повному обсязі оплачувати їхню вартість.

Абонент – споживач (фізична чи юридична особа), що замовляє та отримує телекомунікаційні послуги виключно на умовах цього Договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні споживача, до телекомунікаційної мережі Оператора.

Абонентна плата – фіксований платіж, який встановлює Оператор для Абонентів за отримання телекомунікаційних послуг.

Абонентський ввід – частина телекомунікаційної мережі від розподільної коробки Оператора або від кінцевого лінійно-кабельного пристрою Оператора у будинку (приміщенні) до точки підключення кінцевого обладнання.

Заява на приєднання до публічного договору – документ, яким АБОНЕНТ підтверджує факт прийняття публічної пропозиції про приєднання до Договору, ознайомлений з його змістом та погоджується з умовами, та у якому вказує своє прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер, адресу місця реєстрації, контактний телефон, паспортні дані, Тарифний план , що ним обирається, Місце надання послуг та, за необхідності, додаткову інформацію.

Заявка Абонента – звернення Абонента до представника Оператора для замовлення додаткових послуг, пов’язаних з виконанням умов Договору.

Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Правила користування Мережею – обов’язкові умови користування Мережею при отриманні Телекомунікаційних послуг.

Кінцеве обладнання – обладнання, яке належить Абоненту або використовується Абонентом, призначене для з’єднання з телекомунікаційною мережею Оператора з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (комп’ютер, модем тощо).

Початок надання послуг – дата підключення кінцевого обладнання Абонента до Мережі, що посвідчується підписанням відповідного акту.

Мережа – технологічна система Оператора, призначена для передачі по лініях зв’язку інформації, доступ до якої здійснюється з використанням засобів обчислювальної техніки.

Місце надання послуг – конкретно зазначена у Заяві адреса, за якою Абонент бажає отримувати Послуги з доступу до Інтернет.

Оператор – суб’єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційнихмереж.

Підключення (відключення) кінцевого обладнання – з’єднання (від’єднання) кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) телекомунікаційної мережі Оператора.

Послуга з доступу до Інтернет – забезпечення можливості роботи кінцевого обладнання Абонента в Інтернеті .

Додаткові послуги – інші послуги та/або роботи, що окремо надаються на платній основі Оператором (або залученою Оператором третьою особою) на замовлення Абонента згідно з умовами цього Договору та не є телекомунікаційними.

Припинення надання послуг – припинення надання телекомунікаційних послуг тимчасово, до усунення причин, що призвели до цього припинення, або у зв’язку з відключенням Абонентського вводу, в тому числі у разі невиконання Абонентом своїх зобов’язань за Договором.

Сторони – разом іменовані Оператор та Абонент.

Тарифний план – сукупність технічних та вартісних параметрів Послуг.

Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів, телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

Телекомунікаційна послуга (далі – Послуга) – продукт діяльності Оператора, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.

IP -адреса – унікальне цифрове зазначення кінцевого обладнання (комп’ютера, модему тощо), підключеного до Мережі, що привласнюється Оператором, та є ідентифікатором даного кінцевого обладнання.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Технічна можливість – наявність в ОПЕРАТОРА доступу до відповідних лінійних споруд, обладнання та інших технічних засобів, необхідних для надання АБОНЕНТУ Телекомунікаційних послуг.

2. Предмет Договору

2.1. Відповідно до умов цього Договору, Оператор на платній основі надає Абоненту замовлені Телекомунікаційні послуги та Додаткові послуги, за які Абонент своєчасно та у повному обсязі зобов’язується вносити визначену Договором плату.

2.2. Технічне обслуговування та експлуатацію Мережі здійснює ТзОВ “Галицькі телекомунікації”.

2.3. Телекомунікаційні послуги поділяються на основні та додаткові.

Основними телекомунікаційними послугами є:

– підключення кінцевого обладнання до Мережі;

– послуги з доступу до Інтернет.

Додатковими послугами є:

– налагодження кінцевого обладнання ;

– заміна, ремонт або монтаж (демонтаж) абонентського вводу;

– перенесення точки підключення кінцевого обладнання;

– перевірка технічного стану абонентського вводу;

– інші послуги, що може надавати Оператор Абоненту в межах цього Договору.

2.4. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Абонентів та споживачів шляхом його розміщення (публікації): на офіційному веб-сайті Оператора: http://galcom.net.ua (постійно доступний для ознайомлення); у куточках споживачів Абонентських відділів Оператора (постійно доступний для ознайомлення).

3. Порядок надання та отримання телекомунікаційних послуг

3.1. Телекомунікаційні послуги надаються відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України “Про телекомунікації”, “Про захист прав споживачів”, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 295 (далі – Правила), інших нормативно-правових актів у сфері телекомунікацій.

3.2. Умови надання телекомунікаційних послуг:

– наявність у Оператора технічної можливості для надання Абоненту замовленоїпослуги;

– ознайомлення Абонента з умовами цього Договору;

– оформлення Абонентом письмової Заяви про приєднання до Публічного договору (далі – Заява) із зазначенням замовленої швидкості доступу до Інтернет та вартості Послуг;

– оплати замовленої Абонентом телекомунікаційної послуги за перший місяць користування послугами на розрахунковий рахунок Оператора;

– оплата за підключення до Мережі Оператора.

3.3. Для отримання телекомунікаційних послуг застосовується кінцеве обладнання Абонента, а при необхідності, Оператор реалізує Абоненту обладнання для доступу до Мережі, вартість якого варіюється в залежності від комплектації, обумовленої особливостями Місця надання послуг, і умов підключення до Мережі.

3.4. Підключення кінцевого обладнання до Мережі та надання додаткових послуг здійснюється за умови їх оплати згідно з тарифами Оператора.

3.5. Підключення кінцевого обладнання до Мережі здійснюється протягом робочого тижня, як правило, за безпосередньої присутності Абонента у погоджений з ним день і час з 9.00 до 18.00.

3.6. Оператор під час підключення кінцевого обладнання до Мережі надає Абоненту стандартний пароль для доступу до Мережі.

3.7. Абонентський ввід та кінцеве обладнання повинні відповідати технічним нормам для надання послуги доступу до Інтернет. Оператор при здійсненні підключення кінцевого обладнання Абонента повинен забезпечити перевірку справності та відповідності абонентського вводу технічним нормам.

3.8. Факт підключення кінцевого обладнання до Мережі (початку надання телекомунікаційної послуги) фіксується технічними можливостями Оператора, яким Абонент довіряє та з даними якого погоджується.

3.9. Абонент є кінцевим користувачем і не має права розповсюджувати отримані Послуги за межами Місця надання послуг. Абонент може мати декілька Місць надання послуг, за умов подання Заяви на приєднання до Договору по кожному з Місць надання послуг.

3.10. Технічний супровід надання послуг Оператор здійснює щодня з 9.00. до 18.00,:

– обслуговування обладнання, яке було реалізоване Оператором Абоненту, протягом дії гарантійного терміну на дане устаткування, за винятком виходу його з ладу з вини Абонента;

– платне технічне обслуговування обладнання і локальної мережі Абонента при виході їх з ладу;

– моніторинг якості комунікацій віддалено чи з виїздом на Місце надання послуг за заявкою Абонента, при виникненні в нього перебоїв доступу до Мережі;

– консультації по розвитку інфраструктури мережі Абонента.

3.11. Планові профілактичні перерви, а також випадки короткочасних перерв тривалістю менше 30 хвилин кожна і загальною тривалістю до однієї доби на місяць, не вважаються перервами в наданні послуг.

3.12. Про зміну переліку, змісту, вартості та умов надання телекомунікаційних послуг Оператор повинен повідомити Абонентів не менше ніж за сім днів, шляхом опублікування даної інформації на офіційному сайті Оператора. Ця вимога не поширюється на випадки, коли зміни не залежать від Оператора і не можуть бути ним передбачені.

3.13. Скорочення переліку або припинення надання телекомунікаційних послуг Абоненту здійснюється Оператором у разі порушення Абонентом цього Договору, а також в інших випадках, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

3.14. Оперативна взаємодія сторін протягом дії даного Договору забезпечується представниками технічних служб Оператора та Абонента.

3.15. Оператор інформує Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг відповідно до законодавства, припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства, вимоги щодо підключення та використання Кінцевого обладнання, умови отримання або припинення надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану тощо, зону надання Оператором Послуг, іншу інформацію шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Оператора у строки, передбачені законодавством.

4. Порядок і умови оплати

4.1. Телекомунікаційні послуги надаються за плату.

4.2. Розміри плати за основні Телекомунікаційні послуги та додаткові послуги встановлюються Оператором самостійно і визначаються у Додатку до цього Договору.

4.3. В окремих випадках розмір плати може змінюватися в залежності від Місця та технічнихумов надання послуг.

4.4. Вартість робіт та послуг, наданих Оператором, враховується на підставі Заяви Абонента та обраного Тарифного плану.

4.5. Форма оплати – авансова. Абонент здійснює передплату Послуг Оператора, виходячи зі своїх потреб у них, у відповідності з розміром тарифного плану, обраного Абонентом та зазначеного ним у Заяві, або згідно рахунку, який виставляється Оператором на запит Абонента.

4.6. Первинна оплата за Телекомунікаційні послуги проводиться Абонентом протягом 3-х банківських днів з моменту надання Оператору заяви про приєднання до Договору (оплата тарифу за підключення,оплата авансом за один місяць Абонентської плати), а в подальшому по мірі використання попередньої оплати. Абонент зобов’язаний самостійно слідкувати за своєчасним внесенням необхідних авансових платежів, які повинні мати розмір не менше розміру Абонентної плати згідно обраного Абонентом тарифного плану. Фактом оплати послуг вважається фактичне надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Оператора.

4.7. При здійсненні платежу Абонент повинен у розділі “Призначення платежу”, в платіжному документі посилатися на номер Заяви про приєднання до Договору, який присвоюється Оператором при її поданні. Абонент самостійно несе відповідальність за вірність внесених ним платежів.

4.8. Нарахування Абонентської плати за Телекомунікаційні послуги проводиться з моменту Початку надання послуг (підключення кінцевого обладнання Абонента до Мережі).

4.9. Оплата додаткових Послуг Абонентом здійснюється на розрахунковий рахунок Оператора.

4.10. Сума щомісячної оплати за послуги не зменшується у випадку планових профілактичних перерв, а також випадків короткочасних перерв тривалістю менше 30 хвилин кожен і загальна тривалість до однієї доби на місяць. За перевищений час проводиться перерахунок Абонентської плати.

4.11. Послуги надаються лише при оплаті Абонентської плати.

4.12. Усі Додаткові послуги виконуються за окремою домовленістю Сторін та за рахунок Абонента відповідно до Тарифів, встановлених на момент надання таких послуг.

4.13. При зміні цінової і податкової політики України в області зв’язку і доступу в Інтернет у бік збільшення чи введення додаткових обов’язкових тарифів і зборів, Оператор залишає за собою право змінювати вартість наданих послуг,зазначених у Додатках, повідомивши про це не менше ніж за 7 (сім) днів шляхом опублікування нових тарифів на офіційному сайті Оператора.

5. Права та обов’язки Абонента

5.1. Абонент має право:

1) на вибір виду та кількості телекомунікаційних послуг;

2) на безоплатне отримання від Оператора вичерпної інформації щодо змісту, якості, вартості та порядку надання телекомунікаційних послуг;

3) на своєчасне і якісне одержання телекомунікаційних послуг;

4) на пред’явлення представниками Оператора службового посвідчення;

5) на подання Оператору Заявки про надання необхідних додаткових послуг;

6) на відмову від телекомунікаційних послуг у порядку, визначеному Договором;

7) за вимогою повернути від Оператора невикористану частку коштів у разі відмови від передплачених телекомунікаційних Послуг, за виключенням випадків несвоєчасного попередження Оператора про призупинення надання Послуг або відмову від передплачених Послуг;

8) на оскарження неправомірних дій Оператора шляхом звернення до суду та уповноважених державних органів;

9) на відмову від оплати телекомунікаційної послуги, яка не замовлялася;

10) призупинити споживання послуг за даним Договором не менше ніж на 1 (одну) добу та не більше ніж на 2 (два) місяці, завчасно сповістивши про своє бажання Оператора рекомендованим листом з повідомленням про вручення адресату чи передачею письмової заяви уповноваженому представнику Оператора. Після закінчення встановленого строку, Абоненту без повідомлення продовжують надаватися послуги за Договором. Зазначене право надається не частіше 1 (одного) разу на календарний місяць;

11) не частіше одного разу на один календарний місяць змінити тарифний план, завчасно сповістивши Оператора про своє бажання підписаним листом із зазначенням нового тарифного плану;

12) на перерахунок абонентської плати за весь час пошкодження (аварії) телекомунікаційних мереж, профілактичних робіт, що призвело до припинення надання телекомунікаційних послуг відповідно до п.6 ст. 40 Закону України “Про телекомунікаційні послуги”. Перераховані кошти заліковуються Абоненту у якості передплати за Послуги;

13) на вимогу безоплатно отримувати від Оператора рахунки за отримані Послуги;

14) отримувати пільги, які надаються з дня звернення Абонента та пред’явленням ним документів, що засвідчують право на пільги, відповідно до законодавства України;

15) на інші права, передбачені чинним законодавством України.

5.2. Абонент зобов’язується:

1) не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку;

2) не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації мереж телекомунікацій, підтримки цілісності та взаємодії мереж телекомунікацій, захисту;

3) інформаційної безпеки мереж телекомунікацій, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим Абонентам;

4) не допускати використання кінцевого обладнання та абонентських вводів для надання телекомунікаційних послуг третім особам;

5) виконувати умови цього Договору, у тому числі своєчасно оплачувати замовлені ним телекомунікаційні послуги;

6) повідомляти на запит Оператора інформацію щодо кінцевого обладнання, яке використовується для отримання телекомунікаційних послуг;

7) не перешкоджати виконанню робіт Оператором, пов’язаних з обстеженням абонентського вводу та кінцевого обладнання, що проводяться для перевірки якості надання послуг за Заявкою Абонента та забезпечити доступ технічних службам Оператора до устаткування для його налагодження чи усунення ушкоджень;

8) не втручатися в роботу телекомунікаційної мережі;

9) у випадку відмови від послуг Оператора повернути протягом 2 (двох) робочих днів встановлене на абонентській точці устаткування, що належить Оператору та було надане Абоненту в користування;

10) запобігати розголошенню комерційної таємниці (технічні характеристики Мережі, зміст Заяви, включаючи додатки, та інша інформація, отримана в ході роботи з ним), за винятком інформації, що оприлюднена на офіційному веб-сайті Оператора та яка за законодавством України не вважається комерційною таємницею;

11) надати Оператору діючий е-mail для своєчасного отримання повідомлень про скорочення або припинення надання Послуг;

12) у письмовому вигляді у місячний строк інформувати Оператора про зміну особистих даних (П.І.Б., місця реєстрації, паспортних даних, ІПН, номеру телефону, е-mail та ін.);

13) самостійно слідкувати за своєчасністю внесення Абонентної плати;

14) своєчасно інформувати Оператора про недоліки у роботі Мережі, які впливають на якість Послуг та торкаються інтересів Абонента;

15) виконувати інші обов’язки відповідно до умов Договору та законодавства України.

6. Права і обов’язки Оператора

6.2. Оператор має право:

1) самостійно, виходячи з ринкового попиту, установлювати розміри абонентної плати на телекомунікаційні послуги, що ним надаються, крім тих послуг, тарифи на які регулюються державою відповідно до чинного законодавства України;

2) не підключати до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання у разі відсутності підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій;

3) на скорочення переліку або припинення надання телекомунікаційних послуг Абонентам, які порушують умови цього Договору та чинного законодавства України в галузі телекомунікацій;

4) призупинити надання послуг на час профілактичного обслуговування Мережі, попередньо повідомивши Абонента про їхнє проведення не менше ніж за добу. Загальний час профілактичного обслуговування Мережі не буде перевищувати 24 (двадцять чотири) години за місяць;

5) призупинити надання послуг згідно Договору без попередження у разі відсутності своєчасної оплати Абонентом. Надання послуг відновлюється після внесення Абонентом оплати за Послуги;

6) тимчасово, до виправлення ситуації, відключити Абонента від Мережі при виявленні обставин, описаних п. 7.6. Договору;

7) у деяких випадках, для виконання умов Договору, встановити за узгодженням з Абонентом своє устаткування за місцем надання послуг;

8) у разі потреби, без попередження змінити ІР-адресу Абонента;

9) проводити акції, умови яких публікуються на офіційному сайті Оператора;

10) надавати Абонентам особливі умови по сплаті Послуг в залежності від Місця та технічних умов надання послуг;

11) на інші права, передбачені законодавством України.

6.2. Оператор зобов’язаний:

1) забезпечувати належну якість телекомунікаційних послуг відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій;

2) вживати заходів до усунення причин зниження якості телекомунікаційних послуг;

3) при необхідності направляти своїх працівників, за викликом Абонента та за рахунок Оператора, для усунення пошкоджень в роботі Мережі, що призвели до припинення надання Послуг, якщо такі виникли не з вини Абонента;

4) забезпечувати усунення пошкоджень, які виникли з вини Абонента, в узгоджений з ним термін за умови повної оплати вартості ремонтних робіт;

5) направляти працівників на виконання будь-яких Послуг (платних чи безоплатних) лише при наявності у працівників посвідчення з фотокарткою, скріпленого печаткою, із зобов’язанням пред’являти посвідчення Абоненту;

6) надавати Абонентам вичерпну інформацію щодо телекомунікаційних послуг та консультаційну підтримку щодо отримання замовлених телекомунікаційних послуг;

7) інформувати Абонента про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключити до Мережі (на запит Абонента);

8) забезпечувати правильність застосування тарифів;

9) оприлюднювати зміни вартості телекомунікаційних послуг, що встановлюються самим Оператором, не пізніше ніж за сім календарних днів до їх введення;

10) попереджувати Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг, відключення Абонентського вводу, у тому числі у разі несплати заборгованості, письмово, за допомогою електронної пошти чи по телефону;

11) присвоїти номер Заяві на приєднання до Договору, яка подається Абонентом та надати копію даної Заяви Абоненту;

12) забезпечувати замовлену Абонентом пропускну здатність Мережі, згідно умовам тарифного плану, обраного Абонентом;

13) мати книгу скарг та пропозицій і видавати її на першу вимогу;

14) розглядати скарги та заяви Абонентів у терміни, передбачені чинним законодавством, та інформувати їх про результати розгляду;

15) запобігати розголошенню комерційної таємниці (технічні характеристики Мережі, зміст Заяви Абонента та інша інформація, отримана в ході роботи з ним), за винятком інформації, що оприлюднена на офіційному веб-сайті Оператора та яка за законодавством України не вважається комерційною таємницею;

16) інформувати Абонента, шляхом офіційного оприлюднення на веб-сайті Оператора інформації про зміну юридичної чи фактичної адреси та банківських реквізитів Оператора;

17) виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства України.

7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо воно з’явилося внаслідок обставин нездоланної сили (стихійного лиха, землетрусу, зміни законодавства тощо), що знаходяться поза контролем Сторін, і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору. Терміни виконання зобов’язань Сторонами за даним Договором переносяться відповідно до часу, протягом якого діяли зазначені обставини.

7.2. Сторони несуть взаємну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, а в частині, що не врегульована цим Договором – відповідно до норм діючого законодавства України.

7.3. Оператор не контролює і не несе відповідальності за зміст, характер, вірогідність чи призначення інформації, прийнятої чи переданої Абонентом чи третьою особою через Інтернет з використанням технічних засобів Абонента чи його реквізитів в Інтернет. Оператор не надає ніяких гарантій, що стосуються будь-яких товарів чи послуг, що замовлялися чи отримувались з використанням послуг, передбачених Договором.

7.4. Оператор не відповідає за якість функціонування окремих сегментів мережі Інтернет, що не входять до складу Мережі. Зазначена у тарифному плані, обраному Абонентом, інформаційна швидкість доступу в мережу Інтернет через Мережу гарантується тільки на ділянці від вузла з’єднання Мережі з магістральними каналами Інтернет до абонентської точки (це пов’язано з розходженнями в інформаційних швидкостях, з якими Інтернет-провайдери, що знаходяться поза контролем Оператора, забезпечують доступ до Інтернет-ресурсів). При виникненні претензій з боку Абонента, оформлених у письмовому виді і переданих Оператору по факсу або особисто протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту їхнього виникнення, Оператором проводяться відповідні виміри і, при необхідності, коригувальні роботи чи надаються докази нормального функціонування Мережі.

7.5. Оператор не несе відповідальності за погіршення якості послуг, що відбулося внаслідок збою програмного забезпечення Абонента і/або устаткування Абонента, якщо останнє не знаходиться під прямим керуванням Оператора. У цьому випадку перерви в одержанні послуги не є перервою в її наданні і підлягає оплаті Абонентом.

7.6. Абонент несе повну матеріальну відповідальність: за втручання в роботу технічних засобів зв’язку і збереження інформації в Мережі чи мережі Інтернет, що безпосередньо чи побічно вплинуло на якість надання послуг іншим користувачам мережі Інтернет; за нанесений збиток майновим чи немайновим правам юридичних чи фізичних осіб, незалежно від того, чи такі дії зроблені Абонентом або третіми особами з використанням технічних засобів Абонента чи його реквізитів у мережі Інтернет та послуг, які надавалися за даним Договором; за збереженість устаткування, що належить Оператору і встановленого Оператором за Місцем надання послуг Абоненту відповідно до п. 6.1.6 Договору. Оператор не несе відповідальності за пошкодження встановлених Абонентом приладів в наслідок впливу високої напруги, відсутності захисного заземлення, впливу зовнішніх факторів (води, бруду тощо), встановлення приладів у забруднених приміщеннях, експлуатації при зависокій температурі, а також в наслідок впливу природних явищ (блискавки тощо).

7.7. Оператор забезпечує відповідний захист персональної інформації про Абонента та ії нерозповсюдження згідно з вимогами чинного законодавства України.

7.8. Абонент, за несвоєчасне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сплачує Оператору пеню в розмірі однієї облікової ставки НБУ, яка діяла в період стягнення пені.

7.9. За ненадання або неналежне надання послуг оператор несе перед абонентом відповідальність, в тому числі майнову, відповідно до закону та договору. У разі неусунення пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ абонента до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості послуг, понад одну добу із зафіксованого моменту подання абонентом відповідної заяви абонентна плата не нараховується за весь період пошкодження, а понад п’ять діб – оператор, провайдер несе відповідальність згідно із Законом України “Про телекомунікації”. Витрати, пов’язані з усуненням пошкодження кінцевого обладнання абонента, що сталося з вини оператора, здійснюються оператором, відповідно до законодавства. Питання щодо відшкодування завданих споживачеві фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої ним вигоди через неналежне виконання оператором, обов’язків, передбачених законодавством та договором, вирішуються в судовому порядку.

8. Розгляд звернень Абонентів та порядок вирішення суперечок

8.1. Оператор проводить прийом Абонентів з питань надання телекомунікаційних послуг.

8.2. Абонент має право подавати Оператору заяви, скарги (далі – Заяви) з питань надання та отримання телекомунікаційних послуг.

8.3. Заява Абонента може бути подана в усній формі (Заявка Абонента) до технічної служби Оператора або в Абонентський відділ Оператора.

8.4. У разі неможливості негайного вирішення порушених Абонентом питань Заява викладається у письмовій формі.

8.5. Заяви Абонентів розглядаються Оператором у порядку, передбаченому законодавством.

8.6. Оператор приймає рішення за Заявою Абонента у строки, передбачені законодавством.

8.7. За результатами розгляду письмової Заяви Абонентові надається письмова відповідь за підписом уповноваженої особи Оператора.

8.8. Усі суперечки і розбіжності, що виникають за Договором, по можливості вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.9. У випадку неможливості досягнення згоди між Сторонами, суперечка вирішується в судовому порядку.

9. Строк дії та зміна умов Договору

9.1. Цей Договір є підставою для появи публічно-правових взаємовідносин Оператора з усіма без винятку Абонентами, які підпадають під цю категорію (згідно з умовами цього Договору).

9.2. Цей Договір набуває чинності з 03 січня 2012 року для усіх Абонентів, які перебувають на цю дату в договірних стосунках із Оператором з надання послуг доступу до мережі Інтернет.

9.3. Після набрання чинності цього Договору усі інші договори, що були укладені між Абонентом та Оператором щодо надання послуг доступу до мережі Інтернет, втрачають чинність.

9.4. Для Споживачів, які замовлять отримання телекомунікаційних послуг Оператора після 03 січня 2012 року, Договір набуває чинності з дати подачі письмової Заяви про приєднання до даного Договору.

9.5. Цей Договір діє до 03 січня 2025 року. В ході його виконання в даний Договір можуть вноситися з ініціативи Оператора зміни, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення таких змін (публікації) на офіційному веб-сайті Оператора http://galcom.net.ua/ (постійно доступний для ознайомлення) у куточках споживачів абонентських відділів Оператора (постійно доступний для ознайомлення)

9.6. Згідно ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України оплата Абонентом телекомунікаційних послуг Оператора є прийняттям Абонентом публічної пропозиції Оператора про укладення / зміну цього Договору.

9.7. Додатком до цього Договору є Специфікації телекомунікаційних послуг, що надаються Оператором, із зазначенням їх вартості, який є невід’ємною частиною Договору.

9.8. Оператор має право достроково припинити надання послуг Абоненту за Договором, повідомивши про це останнього за 30 (тридцять) календарних днів письмово, за допомогою електронної пошти чи по телефону.

9.9. Абонент має право достроково відмовитись від отримання Послуг, повідомивши про це за 30 (тридцять) календарних днів Оператора рекомендованим листом з повідомленням про вручення адресату чи передачею письмової заяви уповноваженому представнику Оператора і дотримуючись своїх зобов’язань за Договором до моменту фактичного припинення надання Послуг.

9.10. Договір автоматично припиняє свою дію для кожного окремого Абонента у випадку,якщо даний Абонент протягом трьох календарних місяців не користувався послугами зв’язку. Відновлення надання послуг даному Абоненту можливе лише після повторної подачі Заяви на приєднання до публічного договору.

9.11. Договір автоматично припиняє свою дію у випадку анулювання ліцензії, визнання її недійсною, у випадку закінчення терміну дії ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності у сфері телекомунікацій чи користування радіочастотним ресурсом.

9.12. Сторони погодились, що призупинення надання Телекомунікаційних послуг Абоненту з причин несплати, несвоєчасної або неповної оплати Абонентом наданих йому послуг, Додаткових послуг, або авансового платежу є попередженням Оператора Абонентові про можливе розірвання Договору.

9.13. Абонент повідомлений і згідний із тим, що інформація про нього, в тому числі така, що може бути кваліфікована як Персональні дані, буде внесена до комп’ютерної бази даних Оператора. Підписавши Заяву замовлення Абонент вважається таким, що повідомлений про свої права згідно із Законом України «Про захист персональних даних» та включення своїх Персональних даних до бази персональних даних Оператора. Абонент погоджується з тим, що надає Оператору право використовувати свої Персональні дані та погоджується з тим, що ця інформація може бути передана без письмового повідомлення Абонента третім особам для:

– обліку Абонентів, наданих їм послуг, а також розрахунків з Абонентами; розсилання Абонентам рахунків, повідомлень, SMS-повідомлень, листів з анкетами, пропозицій, рекламних матеріалів, тощо;

– телефонного опитування Абонентів з метою з’ясування їх думки щодо якості надання Телекомунікаційних послуг та Додаткових послуг;

– проведення Акцій, розіграшів, маркетингових досліджень;

– ведення претензійно-позовної роботи з Абонентами.

9.14. Абонент надає згоду Оператору на відступлення ним права вимоги третім особам щодо заборгованості за надання Абонентові Телекомунікаційних послуг та Додаткових послуг без письмового повідомлення Абонента.

9.15. Додатки до цього ДОГОВОРУ є його невід’ємною частиною.

10. Реквізити Оператора:

ТзОВ “Галицькі телекомунікації”

Юр. адреса: 77111 м. Бурштин, вул. В. Стрільців 7

поштова адреса: 77111 м. Бурштин, вул. С. Стрільців 15

Код ЄДРПОУ: 36368933

Р/р 2600301243968 в ІВ-ФРАНКІВСЬКОМУ ВІД-ННІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ ПАТ “КРЕДОБАНК” МФО 325365

Свід. Плат. ПДВ: 100245174

ІПН з ПДВ: 363689309034

website: http://galcom.net.ua

e-mail: info@galcom.net.ua

телефони: +380 67 350 61 56 +380 67 208 37 27